informacja RODO

2 czerwca, 2021

„Szanowni Państwo ! Zarząd Spółki ROSINSKI PACKAGING Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie świadczeń z art. 15gg ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”

Butelki PET

28 lutego, 2020


Wall 250 ml

19 czerwca, 2018


Informacja dla klientów/dostawców/zainteresowanych stron

25 maja, 2018

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Zgodnie z przepisem art. 13 ust.1-2 (dane zbierane bezpośrednio) oraz art. 14 ust. 1-2 (dane zbierane z innych źródeł) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest ROSINSKI PACKAGING Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej 43-382, ul. Tadeusza Regera 125.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych;
 3. W tematach związanych z ochroną swoich danych osobowych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: rosinski@rosinski.com.pl , pod numerem telefonu: +48 33 828 93 09, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.
 4. Przetwarzamy Pani/Pana dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych. Robimy to w celu wypełnienia zobowiązań handlowych (realizacja zamówień) wynikających z umowy oraz podejmujemy działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 5. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce zatrudnienia, dane kontaktowe (adres poczty e-mail, numer telefonu).
 6. Pani/Pana dane uzyskaliśmy od Pani/Pana, Państwa firmy lub ze źródeł publicznych, takich jak KRS, strona internetowa, książka telefoniczna itp. czyli zostały pozyskane w ramach obustronnej współpracy handlowej i będą przetwarzane i przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego obustronnego interesu.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy), a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi pomocnicze, w celu wykonania Umowy/Zamówienia.
 8. Mają do nich dostęp wszyscy pracownicy naszej firmy, którzy dbają o naszych klientów i / lub dostawców.
 9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 10. Pani/Pana dane nie są przekazywane poza obszar EOG.
 11. Przysługują Pani/Panu uprawnienia związane z przetwarzaniem przez ROSINSKI PACKAGING Pani/Pana danych osobowych takie jak: prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO); prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) Dodatkowo ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (art. 77 RODO)
 12. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: rosinski@rosinski.com.pl
Pragniemy zapewnić, iż ROSINSKI PACKAGING sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zarząd Firmy ROSINSKI PACKAGING sp. z o.o.


Targi INTERPACK 2017

13 kwietnia, 2017

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na Targach INTERPACK w Düsseldorfie w dniach 04-10 maja 2017.


Fading colour – już w rękach konsumentów

8 września, 2016


Nowy zakład w Nowym Dworze Mazowieckim

3 sierpnia, 2016

Rozrastamy się dla swoich Klientów. Dlatego z dumą chcielibyśmy poinformować, że uruchomiliśmy już nowe linie produkcyjne w samym sercu Polski. Nowy zakład docelowo zajmie powierzchnię prawie 40 000 m2.


Nowe wzory w nowej ofercie

25 czerwca, 2016

Nowe wzory w nowej ofercie

Kształcimy i przygotowujemy

24 czerwca, 2016

Zapraszamy do odwiedzania naszej firmy studentów uczelni technicznych. Szczególnie zachęcamy słuchaczy z kierunków mechanika i budowa maszyn oraz przetwórstwo tworzyw sztucznych. Studenci AGH zwiedzający ostatnio nasz zakład mieli możliwość zapoznania się pełnymi cyklami produkcyjnymi i możliwościami rozpoczęcia swojej kariery zawodowej w naszej firmie.


Wycieczka z technikum

14 grudnia, 2015

Otworzyliśmy bramy naszego zakładu dla uczniów z okolicznych liceów i techników. Młodzi ludzie zwiedzali hale produkcyjne, biura projektowe i dział kontroli jakości. Pierwsi goście to uczniowie Technikum Logistycznego TEB w Bielsku-Białej. Podczas wycieczki największym zainteresowaniem cieszyła się drukarka 3D, pozwalająca wykonać prototypy opakowań.

Wkrótce kolejne wizyty…


Strona 1 / 2 poprzednia strona