1. Zamówienia na asortyment produkowany przez firmę ROSINSKI PACKAGING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składane są w formie pisemnej.
 2. Firma ROSINSKI PACKAGING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia w terminie ok. 6-8 tygodni od momentu jego otrzymania, o ile ustalenia indywidualne nie mówią inaczej.
 3. Zamówienia realizowane są w ilościach będących wielokrotnością opakowań, w jakich butelki i nakrętki są pakowane. Opakowaniem podstawowym jest paleta.
 4. Minimalna ilość zamawianych butelek oraz nakrętek to 20 000 sztuk. Dopuszczalna jest produkcja jednego rodzaju asortymentu w różnych kolorach, w ilościach nie mniejszych niż 10 000 sztuk każdego z koloru, z zachowaniem postanowień punktu 3.
 5. Wyjątkiem od punktu 4 są zamówienia na produkty stanowiące podstawowy asortyment, a co za tym idzie będące na bieżąco w stanach magazynowych.
 6. Wszystkie należności firmy ROSINSKI PACKAGING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością są ubezpieczone. Do momentu przyznania kredytu kupieckiego jedynymi formami płatności są przedpłata lub gotówka.
 7. Niektóre opakowania są wzorami zastrzeżonymi, co oznacza brak możliwości ich sprzedaży podmiotom pochodzącym z rynków, których dane zastrzeżenie dotyczy. Producent opakowań nie ponosi odpowiedzialności za ostateczne przeznaczenie rynkowe produktów. Wykaz opakowań zastrzeżonych – na stronach internetowych.
 8. O ile ustalenia szczegółowe nie wskazują inaczej – towar zakupiony w firmie ROSINSKI nie zawiera w cenie wartości opakowań zbiorczych i palet użytych do jego zapakowania i dostarczenia. Firma ROSINSKI PACKAGING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi szczegółowe rozliczenie wysyłanych wraz z towarem opakowań zwrotnych (palet EUR, tacek i kartonów). Niezwrócone opakowania są fakturowane w cyklach kwartalnych w cenach: palety EUR w 100% wartości pierwotnej; tacki i kartony w 80% wartości pierwotnej (wyjątek mogą stanowić palety EUR, które są sprzedawane bezpośrednio wraz z towarem w indywidualnych przypadkach).
 9. Transakcje nie przekraczające wartości 1000 PLN brutto regulowane są w formie przedpłaty, bądź gotówką.
 10. Produkowane opakowania są zgodne ze specyfikacjami wyrobu.
 11. Na podstawie granicy akceptowalnej jakości (AQL) stosowane do kontroli partii zgodnie z ISO 2859 dla poszczególnych atrybutów dostawca deklaruje: „Ogólne poziomy kontroli I” AQL 0,65 dla parametrów krytycznych AQL 1,5 dla parametrów głównych AQL 4 dla parametrów pobocznych.
 12. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest niezgodność z zatwierdzoną pisemnie przez Klienta specyfikacją i wzorami.
 13. Zgodnie z polityką firmy ROSINSKI PACKAGING wszelkie braki ilościowe/ monity/ reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie.
 14. W okresie letnim przy wysokiej wilgotności powietrza mogą występować ślady roszenia na butelkach, które nie mają żadnego wpływu na funkcjonalność butelek. Reklamacje z tego tytułu nie będą uznawane.
 15. Firma ROSINSKI PACKAGING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składuje zamówiony towar gratis 1 miesiąc od daty wyprodukowania. Jeżeli po tym okresie towar nie zostanie odebrany przez Zamawiającego, Zamawiający zostanie obciążony kosztem składowania w wysokości 60 PLN/paleta/miesiąc. Obciążenie może mieć miejsce nie dłużej niż 6 miesięcy. Jeżeli w kolejno wyznaczonym terminie towar nie zostanie odebrany to uprawnia to firmę ROSINSKI PACKAGING do rozwiązania umowy kupna-sprzedaży i zutylizowania opakowań na koszt Zamawiającego. Koszt utylizacji nie może być mniejszy niż 100% wartości nieodebranego zamówienia. Przez koszty utylizacji rozumie się koszty wytworzenia wyrobu gotowego (koszty surowca, prądu, robocizny, stałe, zarządu i administracji, logistyki, amortyzacji, utracone zyski) oraz koszty usługi regranulacji wyrobów gotowych. Skorzystanie z wymienionych uprawnień nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 16. Klient każdorazowo zobligowany jest do informowania firmę ROSINSKI PACKAGING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wycofaniu się z danego asortymentu minimum 2 miesiące wcześniej. W przeciwnym razie firma ROSINSKI PACKAGING obciąży go kosztami barwnika, który na potrzeby danego asortymentu został zamówiony i nie wykorzystany.
 17. Towar zakupiony w firmie ROSINSKI PACKAGING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do momentu zapłaty jest własnością sprzedającego.
 18. W każdym przypadku odpowiedzialność ROSINSKI PACKAGING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest ograniczona do kwoty wynagrodzenia wypłaconego przez Zamawiającego w ramach każdej umowy dostawy.
 19. Wszelkie spory, które wynikną pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 20. W odniesieniu do zawieranych przez spółkę ROSINSKI PACKAGING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością umów przewozu towarów (zlecenia transportowe) i wykonywanych usług transportowych:
  1. w zakresie przewozów krajowych, wyłącznie właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z ww. umów będzie sąd miejscowo właściwy wedle siedziby spółki ROSINSKI PACKAGING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a w każdym przypadku zastosowanie będzie miało wyłącznie prawo polskie,
  2. w zakresie przewozów międzynarodowych, z poszanowaniem przepisów Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) podpisanej w Genewie dnia 19 maja 1956 r. (dalej: Konwencja CMR) wyłącznie właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z ww. umów będzie sąd miejscowo właściwy wedle siedziby spółki ROSINSKI PACKAGING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a w każdym przypadku zastosowanie będzie miało wyłącznie prawo polskie o ile dopuszczają to przepisy Konwencji CMR.